Estat ActualLa fase inicial del projecte consisteix en teixir xarxes col·laboratives amb entitats del teixit associatiu del barri del Raval, comunitats de veïns i veïnes, i professionals locals del sector de la construcció. A partir de les sessions de treball i visites de camp, vam decidir centrar la investigació en la millora de les condicions d’habitabilitat en espais residencials comunitaris: accés, vestíbuls, escales, replans, patis d’il·luminació i ventilació, espais exteriors i cobertes.


Preselecció de finques
Un cop realitzat el contacte amb les entitats veïnals, es fa una preselecció de finques. Aquest procés s’inicia amb la visita de les finques preseleccionades amb l’objectiu d’identificar-hi lesions, mancances i necessitats d’intervenció.  S’identifiquen cinc espais clau, comuns a totes les finques, que es presenten com a clares oportunitats per establir noves sinergies. Aquests espais són la coberta, l’escala, el vestíbul, el pati de llums i els balcons.CobertaLa coberta és un dels espais comuns més privilegiats de les finques del Raval, amb una elevada densitat i uns espais comuns que sovint tenen superfícies i condicions insuficients com per a fomentar la trobada i l’estar. La coberta ofereix oportunitats per a generar un punt de trobada que habiliti un espai de convivència per a veïns i veïnes de la comunitat.
                               Dibuixos: Isaac Colin

Les diferents tipologies arquitectòniques del Raval disposen molt majoritàriament de cobertes planes transitables.

En moltes ocasions però, es troben poblades d’antenes parabòliques i altres aparells de telecomunicacions, molts d’ells en desús.

Tot i així, en algunes cobertes visitades, ja s’observen indicis d’usos compartits, amb elements com cadires, barbacoes o petits horts

Les intervencions en aquests espais de l’edifici seran clau per habilitar espais de convivència entre veïns i veïnes. 


Escales + patis de llums


Les reduïdes dimensions de les caixes d’escales en la major part d’edificis del Raval normalment comporten uns espais insuficientment ventilats, amb problemes d’il·luminació, humitats, i fins i tot falta de salubritat.  A més, la falta generalitzada d’ascensor implica que les situacions de falta de seguretat a l’ús i accessibilitat a les escales siguin més rellevants.

Dibuixos: Isaac Colin


La manca d’il·luminació i ventilació natural, juntament amb les lesions causades per la pàtina del temps, suposen dificultats i molèsties en l’accés des del carrer, el pas pels espais comunitaris interiors i l’arribada fins a l’habitatge.

El desgast del graonat, la manca d’espais de descans per a la gent gran, el mal estat de les baranes, entre d’altres, generen situacions que empitjoren la qualitat de vida dels usuaris, i en alguns casos suposen un perill a la seva salut i seguretat.  Vestíbuls


Com s’ha mencionat anteriorment, l’habitual manca d’espai resulta en vestíbuls de dimensions molt reduïdes, amb una manca d’il·luminació i ventilació que sovint condiciona uns espais foscos, poc agradables, que es perceben insegurs.
 


Dibuixos: Isaac Colin

Els vestíbuls són, en moltes ocasions espais desagradables. La utilització de portes opaques o translúcides, juntament amb una il·luminació deficient i  un espai molt reduït, entre d’altres aspectes, fa que els vestíbuls del Raval esdevinguin llocs poc apreciats per les comunitats i on veïns i veïnes no se senten segurs ni còmodes.

Amb les diferents intervencions de manteniment o substitució de peces malmeses s’ha tendit a anar tancant targeters de ventilació de les portes d’entrada, generant alhora problemes de falta de renovació de l’aire interior i excés d’humitat

Per aquesta raó, és habitual que trobem lesions associades a la humitat als vestíbuls, com eflorescències, salts, o revestiments deteriorats, que en alguns casos suposen una falta de salubritat més greu.

︎︎︎ Procés Participatiu ︎︎︎
Amb el suport de / Con el apoyo de / With the support of