Co-Disseny


Els prototips aplicables a cinc comunitats pilot aborden millores en sis eixos: Qualitat de l’aire interior i salubritat, seguretat, resiliència, inclusió, sostenibilitat, cuidats i salut. Les propostes busquen incrementar la ventilació i la il·luminació natural i artificial, l’accessibilitat i la seguretat a l’ús, la disponibilitat d’espais confortables (ombra, vegetació, protecció al vent), flexibles i equipats (suport pla i estable, emmagatzematge) per a la trobada, la convivència i les cures.
La informació recollida durant els diversos processos participatius queda plasmada en un catàleg d’idees, que planteja solucions de manera genèrica per als diversos espais de les finques. S’estableixen 6 eixos de treball per a orientar el disseny dels prototips. 
1 - Habitabilitat i
Salubritat2 - Seguretat3 - Resiliència4 - Inclusió5 - Sostenibilitat6 - Cures i Salut

Elements de patis interiors de ventilació i il·luminació (materials d’acabat, pous de llum, gestió de plagues, etc.).


Instal·lacions elèctriques (diferencials de seguretat), càrrega al foc, materials combustibles, pedagogia de lesions estructurals greus i senyalització


Construcció o redistribució d’elements mòbils (mobiliari adaptable per al teletreball en habitatges o per a l’emmagatzematge en espais comuns).


Senyalització o elements de suport, petites intervencions de millora de l’accessibilitat (rampes desmuntables, elements de subjecció, cartelleres tipus SIRIUS)


Aïllament tèrmic per l’interior, suport al funcionament tèrmic de fusteries i vidres, protecció solar (burlets, doble vidre, trasdossats recuperables, etc.).


Formacions en hàbits d’ús saludables, gestió comunitària i en l’ús, conservació i manteniment de l’espai i dels sistemes constructius existents i incorporats (règim de ventilació, ús de les proteccions solars, regulació de la humitat, gestió de conflictes, compatibilitat i gestió dels temps d’ús).Coberta


Plantejament inicial dels prototips i taules de debat amb les comunitats de propietaris. 


Es plantegen diverses maneres d’ocupar la coberta. S’aniran concretant les opcions a mesura que es vagin definint els requisits que proposin els veïns i veïnes de cada comunitat. 
Es tractarà d’espais per a prendre la fresca, i seure?, elements que acullin vegetació espais per a la ubicació d’una taula, emmagatzematge...


Aspectes com la capacitat de sobrecàrrega dels terrats, la possibilitat de neteja i manteniment, les formes i pendents irregulars o les seves característiques constructives seran condicionants a l’hora de concretar els diversos dissenys. Escala i patis de ventilació


En edificis antics és habitual trobar-se amb persones grans, amb dificultats per accedir al carrer i a l’habitatge respectivament. La impossibilitat tècnica de la instal·lació d’ascensors  en alguns casos ens fan pensar en recursos alternatius per a millorar la comoditat i la seguretat durant el trajecte entre el carrer i l’habitatge. 


Les escales, solen ser elements insuficientment ventilats, degut a la falta d’estratègies de ventilació creuada a tota la finca. Determinades obertures no tenen sentit si no es pensen en conjunt, des dels vestíbuls, escales, patis, fins a coberta. Es planteja la recuperació o la incorporació d’obertures que permetin millorar la ventilació en conjunt, aprofitant la convecció natural de l’aire, l’existència d’espais comunicats (vestíbul-escala-pati-badalot), i l’acció del vent. Amb el pas del temps, el desgast del graonat, o la manca de manteniment de les baranes, generen situacions de falta de seguretat a l’ús. Es plantegen peces que completin la regularitat del graonat, sense implicar la modificació de l’escala existent mitjançant obres de paleteria. Vestíbuls


La recuperació de la funcionalitat dels targeters superiors de les portes antigues és una de les propostes més valorades. Amb el temps, s’ha tendit a anar tapant les obertures de ventilació dels vestíbuls. Es planteja el repte de dissenyar un element que permeti la ventilació constant a l’hora que respecti les preferències de veïns i veïnes, com la seguretat i l’opacitat o falta de transparència.
L’entrada de llum natural així com la il·luminació artificial dels vestíbuls també  resulta un element clau. Permet millorar en la seguretat a l’ús així com transformar aquests espais en llocs permanentment il·luminats, més pràctics i més confortables, evitant que es generin punts foscos i amb poca visibilitat.  També es plantegen opcions per a millorar la qualitat espacial d’aquests llocs, normalment tant comprimits, i amb una forma que sovint dificulta que puguin esdevenir espais útils per a les cures o la trobada.Descarrega el catàleg de micro-projectes fent click ︎ aquí!


︎︎︎Co-Fabricació︎︎︎
Amb el suport de / Con el apoyo de / With the support of